FAQ

FAQ

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende vragen

Onze prijzen zijn inclusief BTW, voor het volledige normale gebruik van de mobilhome en de volledige uitrusting (zie gedetailleerde inventarislijst).

In de huurprijs is inbegrepen een verzekering tegenover derden (B.A.), een rechtsbijstandsverzekering, een omniumverzekering en assistance.

De volledige omnium bestaat uit :

 • Eigen materiële schade
 • Brand
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Natuurkrachten
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren

Brandstofverbruik, tolheffingen, boetes, proces-verbalen, en schade, etc.

Oplevering gebeurt met volle dieseltank en er wordt verwacht dat deze terug binnengeleverd wordt met volle dieseltank (eventueel verschil is ten laste van de huurder + een forfaitaire toeslag van € 30,00).
Per verhuurperiode wordt 1 volle gasfles meegegeven. Eventueel tekort aan gas is ten laste van de huurder.

Een annuleringsverzekering is niet verplicht doch wel aan te raden. Er is namelijk geen annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder kan rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar van de verhuurder een afzonderlijke annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 6,3% van de huursom van het voertuig en dient uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum definitief afgesloten te zijn. Het is bijgevolg aangewezen om uiterlijk 2 maanden voor vertrek contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar.

Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B.

De huurder en alle bestuurders hebben een minimumleeftijd van 26 jaar en alle bestuurders moeten minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een in België afgegeven geldig rijbewijs B.

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Reizen naar bestemmingen buiten Europa zijn verboden. Contacteer ons als u twijfelt.

Allergisch aan huisdieren? Geen nood, dieren zijn niet toegelaten.

Roken in de mobilhome, ook in de bestuurderscabine, is niet toegelaten.

Max. aantal kilometers zijn inbegrepen: 2000 km per week, 1000 km per midweek, 1000 km per weekend
Extra gereden kilometers worden aangerekend aan 0,20 EUR/km.
In hoogseizoen is het aantal kilometers onbeperkt.

Zie inventarislijst.
Om hygiënische redenen zijn beddengoed en handdoeken niet inbegrepen

Ophaling en afhaling is steeds op afspraak volgens de planning.

Buiten het hoogseizoen is het in samenspraak met de verhuurder mogelijk om op andere dagen te vertrekken en terug te keren.
Week: afhaling vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur en inlevering vrijdagochtend om 12.00 uur.

 • in hoogseizoen: enkel verhuur per volledige week/weken:
 • in laag- en middenseizoen: te bespreken in functie van beschikbaarheid

Weekend: vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag, afhaling vrijdagmiddag vanaf 17.00 en inlevering maandagochtend 12.00.

Per dag: enkel mogelijk als extra dag(en) op uitbreiding weekendverhuur of weekverhuur of midweekverhuur: afhaling en inlevering: te bespreken in functie van beschikbaarheid

Midweekverhuur: loopt van maandagmiddag vanaf 17.00 uur tot vrijdagochtend 12.00 uur.

Weekend of midweekverhuur is enkel mogelijk in het laag- en tussenseizoen.

Bij een reservatie-aanvraag zal de verhuurder voor een periode van 5 kalenderdagen de gevraagde reservatieperiode voorbehouden aan de kandidaat huurder, na bevestiging van de beschikbaarheidsdata door de verhuurder.

De reservatie is pas definitief indien wij binnen de 7 kalenderdagen, na bevestiging van de beschikbaarheidsdata, het verhuurcontract (incl. algemene voorwaarden) ondertekend ontvangen en ook de ontvangst van 50% van de huursom via overschrijving op onze rekening.

Bij niet betaling van het voorschot na 7 kalenderdagen vervalt de reservatieaanvraag.

Het saldo van de totale huur dient betaald te zijn uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Creditcards & cash worden niet aangenomen, alleen per overschrijving.

Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen zoniet heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.

Het voorschot en het saldo dienen steeds via overschrijving betaald te worden op bankrekeningnummer BE82 7360 7492 3268 op naam van Bed & Mobile BV

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch op recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren; in twijfelgevallen, bij het verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door de huurder. In dit geval zal hij steeds de huurder hiervan op de hoogte stellen. Al betaalde voorschotten zullen in dit geval teruggestort worden aan de huurder. Er wordt wel een administratieve kost van € 150 aangerekend.

Een annuleringsverzekering is niet verplicht doch wel aan te raden. Er is namelijk geen annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder kan rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar van de verhuurder een afzonderlijke annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 6,3% van de huursom van het voertuig en dient uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum definitief afgesloten te zijn. Het is bijgevolg aangewezen om uiterlijk 2 maanden voor vertrek contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar.

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. Twee weken voor afhaling van de mobilhome dient de waarborg van € 1.250,00 (duizend-tweehonderd-vijftig) Euro aan de verhuurder te zijn overgeschreven. Bij niet-betaling van deze waarborgsom voor vertrek, vervalt de overeenkomst. De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op een terugbetaling noch enige vergoeding of schadeloosstelling.

Deze waarborg dient als de vrijstelling voor ongeval of diefstal. De waarborgsom dient als zekerheid tegen eventueel berokkende schade aan de mobilhome of bijgeleverde zaken ongeacht deze door de huurder zelf of door derden werd toegebracht. De waarborg dient tevens als zekerheid tegen tekortkomingen in de huurverplichtingen, huurafspraken of dergelijke.

In de huurprijs is inbegrepen een verzekering tegenover derden (B.A.), een rechtsbijstandsverzekering, een omniumverzekering en assistance.

De volledige omnium bestaat uit :

 • Eigen materiële schade
 • Brand
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Natuurkrachten
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren

Er is steeds een vrijstelling van € 1.250,00 per schadegeval van toepassing. Deze vrijstelling is ten laste van de huurder.

Er is uitzonderlijk geen vrijstelling van toepassing in geval van herstelling van een ster in de voorruit.

De inboedel van de huurder is niet gedekt.

De mobilhome is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde zitplaatsen zijn.

De mobilhome mag enkel reizen in die landen die vermeld staan en niet doorkruist zijn op de witte kaart van de mobilhome. Landen waarvoor de “witte kaart” geen dekking verleent mogen expliciet niet worden bezocht.

Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen enz.) is nooit verzekerd en gedekt door de verzekering van de mobilhome, onafhankelijk van de oorzaak van schade. Deze dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien.

Wordt de mobilhome in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, btw of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden voor de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ook ten laste van de huurder.

Uitgesloten voor de verzekering zijn:

Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.

Beschadigingen tijdens het vervoer van de mobilhome, het aan boord nemen of lossen. Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden.

Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder.

Een annuleringsverzekering is niet verplicht doch wel aan te raden. Er is namelijk geen annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder kan rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar van de verhuurder een afzonderlijke annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 6,3% van de huursom van het voertuig en dient uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum definitief afgesloten te zijn. Het is bijgevolg aangewezen om uiterlijk 2 maanden voor vertrek contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar.

De reiniging wordt door de huurder gedaan.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van een carwash, hogedrukspuit noch een schuurmiddel. De mobilhome mag uitsluitend gereinigd worden met water en neutrale zeep.

Indien de huurder de reiniging aan de verhuurder overlaat, wordt een kostprijs aangerekend van:

 • Reiniging door onze diensten buiten € 150,00
 • Reiniging door onze diensten binnen € 150,00
 • Legen en reiniging toiletcassette € 150,00
 • Afvaltank lozen € 150,00

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de mobilhome ook in dezelfde conditie terug.
De mobilhome dient te worden teruggebracht met een volle dieseltank, geledigde en gereinigde toiletcontainer en geledigde afvalwatertank. De koelkast en de vuilbakken zijn leeggemaakt en gereinigd. Tevens dient het volledige interieur gereinigd te zijn.

Bij abnormaal zware vervuiling (binnen en/of buiten) zal een extra kost van € 250,00 aangerekend worden, na controle bij inlevering.

Contact

Heb je vragen of wens je een reservatie te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer Ons!